ROMÂNI ÎN ELITA MONDIALĂ (7):  CEZAR IONUȚ SPÎNU

Familie

S-a născut pe 14 septembrie 1967, în orașul Corabia, din sudul județului Olt, o localitate care a dat până acum doi rectori ai Universității din Craiova. Este o așezare străveche, învecinată cu apele Dunării și încărcată, pe timpul verii, de mireasma florilor de tei, ceea ce conferă vieții citadine un farmec inegalabil.

Aceste locuri au zămislit oameni de seamă, care au intrat în filele istoriei, precum: revoluționarul pașoptist Popa Radu Șapcă; politicianul Ștefan Voitec, semnatar în 21 aprilie 1947 al Legii de înființare și organizare a Universității din Craiova, în calitate de Ministru al Educației Naționale; fotbalistul Ion Oblemenco, golgeterul Universității Craiova; actorii Șerban Ionescu și Emil Boroghină- cel care a condus în mod strălucit Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova; istoricul și prof. univ. dr. Titus Georgescu, care a devenit cel de-al 6-lea rector al Universității din Craiova, în intervalul 1971-1974.

Începând cu data de 1 martie 2016, la conducerea Universității din Craiova a fost ales Cezar Ionuț Spînu, devenind cel de-al 12-lea rector al instituției,fiind anul în când a împlinit 50 de ani de viață. Din anul 2020 a fost reales pentru cel de-al doilea mandat de rector, până în anul 2024.

Acesta a văzut lumina zilei într-o familie de profesori respectabili, care aveau cultul nedisimulat al datoriei, și al căror destin era legat de Liceul Teoretic din localitate. De la părinții săi a primit cele dintâi lecții de viață despre normele educației morale și regulile ordinii școlare. Existența sa, prin naștere și devenire, este intim legată de domeniul activităților specifice învățământului. Cariera profesională a părinților (mama fiind profesor de istorie și filosofie, tatăl- profesor de biologie) și valorile pe care i le-au transmis au jucat, cu siguranță, un rol major în educația și formarea orizontului cultural al propriului fiu, ca și al fratelui său mai mic, preocupat de tainele fizicii.

Într-o încercare de schițare a profilului psihologic, am putea spune că se caracterizează printr-o fire independentă și calmă,dar ambițioasă, orânduindu-și viața și cariera într-o manieră în care răbdarea și perseverența au avut un rol privilegiat. La acestea s-au adăugat, mai târziu, predispoziția de comunicare persuasivă și spiritul de competiție. În același registru putem adăuga capacitatea de autocontrol,viziunea creativă în procesul managerial, care i-a permis să adopte, întotdeauna, o atitudine înțeleaptă în diverse împrejurări,faptul că este dinamic și energic,dornic de progres și având rezistența la efort prelungit.

Studii și ocupații. Roluri de conducere

Încă din tinerețe s-a afirmat ca o ființă liberă și autonomă în gândire. Așa se face că opțiunea pentru studii superioare la Facultatea de Chimie a Universității din București îi aparține în totalitate.

După absolvirea Facultății de Chimie a Universității din București, în anul 1993, s-a înscris în anul următor la doctorat, în cadrul aceleeași facultăți, având drept conducător științific pe prof. univ. dr. Angela Kriza. De notat că asistentul și colaboratorul acesteea, viitorul acad. Marius Andruh, cel care a ajuns o somitate a lumii științifice europene, a făcut parte din echipa care a coordonat lucrarea de doctorat a tânărului Cezar Spînu. În anul 2000 a obținut titlul de doctor în chimie, iar trei ani mai târziu s-a specializat pe teme educaționale la Universitatea Bourgogne din Dijon, Franța.

În cariera didactică universitară a debutat în 1993 la Universitatea din Craiova, imediat după absolvirea facultății, fiind la început preparator la Facultatea de Chimie a Universității din Craiova, apoi asistent, lector, conferențiar și profesor universitar doctor din anul 2008.  

De subliniat faptul că prof. Cezar Spînu și-a exersat aptitudinile manageriale în urma alegerii ca lider (vicepreședinte) al organizației sindicale pe Universitate, calitate care i-a permis să cunoască îndeaproape organizarea și funcționarea activităților didactice, să își extindă sfera relațiilor de colaborare și colegialitate la nivelul întregii instituții. Din această perioadă s-a cristalizat simțământul de datorie față de colectivitate, astfel încât și-a dorit să fie într-o funcție de decizie pentru a rezolva problemele oamenilor și a trata cu responsabilitate disfuncționalitățile apărute.

Implicarea în procesul managementului universitar a început din anul 2007, când a devenit secretar științific al Consiliului Profesoral de la Facultatea de Chimie a Universității din Craiova. În anul 2008 a fost ales decan al acestei facultăți, funcție pe care a îndeplinit-o cu rezultate remarcabile până în anul 2011, când, urmare a unor reorganizări instituționale interne, a devenit directorul Departamentului de Chimie al Facultății de Științe Exacte. În calitățile de decan și director a avut un rol decisiv în reechilibrarea bugetului facultății și reabilitarea spațiilor de învățământ, în dotarea laboratelor și promovarea specializării.

După alegerile din 2012 i s-a încredințat cea mai importantă funcție de prorector, aceea legată de destinele procesului de învățământ din Universitate, pe care a exercitat-o admirabil până în 2016, când rezultatele noilor alegeri l-au propulsat în fruntea instituției, de data aceasta în rolul de rector, reînnoit în urma alegerilor din 2020, printr-un mandat similar atribuit până în 2024.

Recunoașterea rolului său academic și profesional este ilustrată și de apartenența la diferite structuri instituționale de notorietate, în calitate de:

–          Membru în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior;

–          Membru în Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii;

–          Membru al Societății de Chimie din România;

–          Expert al Agenției Române pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior, domeniul Științe Exacte;

–          Redactor șef al Revistei Analele Universității din Craiova, seria Chimie;

–          Recenzor al unor reviste cotate ISI, precum, International Research Journal of Pharmacy and Pharmacology, Talanta, S.U.A.

Acestor responsabilități li se adaugă și alte funcții îndeplinite pe parcursul dezvoltării personale și al evoluției instituționale, în calitate de expert pe termen lung, de director de laborator etc.

     Criterii și indicatori de performanță în managementul academic

Într-o perioadă de 30 de ani, de când activează în sistemul învățământului universitar (1993-2023), prof.Cezar Spînu a reușit să obțină rezultate remarcabile atât în activitatea didactică și pe planul cercetării științifice, cât și în domeniul managementului academic. Împreună cu echipa managerială pe care o conduce, din 2016 încoace, a contribuit la promovarea Universității din Craiova pe poziții onorabile în diverse clasamente naționale și mondiale, care evaluează comparativ universitățile din țara noastră, din Europa și din întreaga lume.            

Pe linia activității științifice și-a onorat condiția universitară  prin publicarea a numeroase lucrări, fiind recunoscut ca un specialist de vârf în domeniul cercetărilor chimice, pe plan național și internațional. Este autorul a peste 150 de articole / capitole de cărți publicate în reviste și edituri de prestigiu ( din care 45 în reviste indexate ISI). 

Totodată, sunt demne de evidențiat contribuțiile sale la realizarea a 15 granturi/contracte de cercetare, dintre care:

 • 6 granturi/contracte de cercetare- dezvoltare internaționale, obținute prin competiție;
 • 10 granturi/contracte de cercetare- dezvoltare naționale, obținute prin competiție;
 • 2 granturi/contracte de cercetare- dezvoltare naționale cu agenți economici.

Rezultatele cercetărilor științifice întreprinse se bucură de un real interes în cercul specialiștilor de profil, dovadă fiind și scorul citărilor în reviste cotate ISI, patente și cărți de specialitate.

Web of ScienceScopusGoogle Scholar
352 citări  (h-index=11)523 citări (h-index=12)635 citări (h-index=13)

În același timp s-a consacrat ca o personalitate de prestigiu a comunității universitare, pe care o slujește cu responsabilitate și devotament, cu gând aplicat, dar și cu rafinamentul specific dascălului vizionar, pentru studenți realizând 7 manuale de specialitate.

Prin programul managerial și-a propus ca Universitatea din Craiova să ajungă cea mai importantă instituție de învăţământ superior din Balcani, drept partener egal în rândul world class universities.

Un management de performanță într-o instituție de învățământ superior se evaluează pe baza a două tipuri de criterii: cantitative și calitative, criteriul fiind un principiu de apreciere sau de clasificare, o normă prin care definim starea sau nivelul de dezvoltare al unei instituții.

În cazul de față, am recurs la următorii indicatori, care atestă și justifică performanța instituțională a actualei echipe manageriale, condusă de prof. Cezar Spînu, în perioada 2016-2023:

 1. Reglarea situației economico-financiare: la momentul de preluare a conducerii Universității, aceasta avea un deficit financiar major, fiind nevoită să ramburseze mai multe împrumuturi bancare, pe care noua echipă de conducere a reușit să le achite, printr-o gestionare rentabilă a veniturilor, astfel încât în prezent instituția se bucură de un excedent financiar, de un număr de circa 20.000 de studenți și de conexiuni externe fără precedent istoric;
 2. Articole ISI:în creștere de la 332, în 2017, la 497, în 2021,și 495 în 2022, iar până la sfârșitul lunii septembrie 2023 au apărut 239 articole;
 3. Cărți și capitole în cărți la edituri internaționale: de la 35 în 2017, la 32 în 2021, pe ansamblul perioadei 2017-2021 înregistrându-se 146 lucrări apărute în edituri internaționale (la care se adaugă 2 cărți în 2022 și o carte în 2023);
 4. Teze de doctorat, elaborate în cadrul celor 10 școli doctorale, care funcționează în cadrul facultăților cu profil tehnic, economic, agricol, juridic, social și umanist;
 5. Brevete de invenții: în perioada 2012-2021, activitatea de inovare în Universitatea din Craiova s-a concretizat în obținerea drepturilor de proprietate intelectuală pentru 26 de brevete de invenție. Un rol major în promovarea capacității inovative îl are INCESA;
 6. În 2 iulie 2021, rectorul Cezar Spînu a semnat aderarea la clubul universităților selecte din România,reunite în consorțiul Universitaria ,din care fac parte Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea Babes-Boliay din Cluj-Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Un an mai târziu, în 7 martie 2022, a semnat Convenția de Aderare la Consorțiul ACROSS – European Cross-Border University, o alianță formată din 10 instituții universitare  de renume din Germania, Polonia, Italia,Spania, Franța,Bulgaria, Letonia;
 7. Universitatea din Craiova nu apare în niciun sistem internațional de ranking în perioada 2004 – 2012. Prima includere este în clasamentul Shanghai pe domenii academice pentru anul 2017, urmând o clasare în același sistem în 2022. În clasamentele QS World University Rankings și Times Higher Education, Universitatea din Craiova este prezentă doar în edițiile 2023 și 2024.
 8. În anul 2022, clasamentul uniRank plasează Universitatea din Craiova pe locul 13, din cele 76 de universități românești listate și pe locul 2.941 mondial. Tot în același an Universitatea a fost introdusă și în clasamentul Shanghai, cu domeniul matematică, situându-se între 401-500 de universități, având un scor de 32,1, fiind în primele 2% universități din lume.
 9. În ultimul clasament, din 2023, publicat de QS World University Ranking, Universitatea din Craiova este în primele 5% universități din lume, pe segmentul 1401-1420, iar, în clasamentul pentru anul 2024, este clasată în intervalul 1401-1500.
 10. Universtatea din Craiova intră în clasamentul general Times Higher Education în 2023, în intervalul 1501+, păstrând același loc și în clasamentul aferent anului 2024, publicat în luna septembrie 2023.
 11. În clasamentul Times de anul acesta, pe domenii de studii, UCV ocupă o poziție în intervalul 801+ pentru domeniul Informatică și Calculatoare, o poziție în intervalul 1001+ pentru domeniul Inginerie și Tehnologie și o poziție în intervalul 1000+ pentru domeniul Științe.

Informațiile au fost preluate din volumul „Români în elita mondială”, coord. Dumitru Otovescu, Editura Beladi, Editura Sitech, Craiova, 2023.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*